Cherie Chung
鍾楚紅
Tên gọi khác: 红姑
NữDiễn viên641960-02-16Cung Bảo Bình50kg165cm