When Shui Met Mo: A Love Story (Season 1)

collect
copy When Shui Met Mo: A Love Story (Season 1) to clipboard
share When Shui Met Mo: A Love Story (Season 1) to Facebook
2019TV-PG
RegionChina Mainland
DubMandarin
TypeNetwork DramaTimeRomanceLoveFeature MoviesIdol
ThemeVitality-themedLiteraryPure
DirectorMai Tian
CastLv Xiao YuFeng Li JunLi Sha Min ZiChen Meng XiBayalagLiu Ze TingWang Er Yi XuanZheng Tuo JiangWu HengSyu BingSang NaCecilia
DescriptionThe drama follows the love story between the heir of a tea business and a tea picker.
More