Love in Huizhou

iQIYI Only
G
2017
Download iQIYI APP to binge-watch

Director

Ruan Zhi Qiang

Cast

Guan LeTan Hao

Type

LoveDrama

Style

Pure Love

Region

China's mainland

Dub

Mandarin
Play
Download APP